Statut

STATUT

Klubu Sportowego „ŁÓDŹ RUNNING TEAM”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

 1. Klub Sportowy „ŁÓDŹ RUNNING TEAM”, zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację biegania.
 2. Klub używa nazwy skróconej: „ŁÓDŹ RUNNING TEAM”.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Klubu znajduje się w Łodzi.

§ 3

 1. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
 2. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.
 4. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 4

 1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych przez Zarząd.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 5

Klub prowadzi statutową działalność społecznie użyteczną na rzecz społeczności, w której działa, na rzecz członków klubu oraz innych organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej.

 1. Celem Klubu jest:
  1. popularyzacja biegania;
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną;
  3. promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki
   i krajoznawstwa oraz rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
  4. edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia;
  5. promowanie miasta Łódź i regionu łódzkiego w kraju i poza jego granicami.
 2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  1. współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu;
  2. uczestniczenie i organizowanie udziału członków Klubu w zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
  3. uczestniczenie oraz organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, zgrupowań i obozów sportowych dla członków
   i sympatyków Klubu;
  4. organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym;
  5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu;
  6. działania marketingowe i promocyjne;
  7. organizację szkoleń sportowych;
  8. współpracę z placówkami oświatowymi i szkołami w formie patronatów nad ogniskami i klasami;
  9. wydawanie w razie potrzeby materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i innych materiałów propagujących działalność sportową klubu;
  10. podejmowanie innych przedsięwzięć celowych dla realizacji działalności statutowej.
 3. Statutowa działalność Klubu w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna, w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług na podstawie stosunku prawnego, za które Klub nie bedzie pobierał wynagrodzenia zarówno od beneficjentów ich  odzin  oraz  innych osób z nimi  powiązanych. Źródłami przychodów z tytułu statutowej działności nieodpłatnej mogą być:
  1. przychody z odpisu 1% podatku;
  2. składki członkowskie;
  3. dotacje, subwencje;
  4. darowizny;
  5. spadki, zapisy, nawiązki;
  6. inne przychody określone statutem, niepowiązane z pobieraniem wynagrodzenia oraz działalnością gospodarczą.
 5. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w sferze zadań publicznych, za którą Klub pobiera wynagrodzenie. Zaliczamy do nich sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczonych usług przez osoby korzystające z działalności pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 6. Działalność nieodpłatna lub odpłatna pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona, w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

§ 6

 1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

§ 7

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolęwspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. zwyczajnych;
  2. wspierających;
  3. honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletni obywatele zamieszkali zarówno w kraju jak i za granicą, którzy ukończą 18 lat, złożą pisemną deklarację członkowską, uiszczą opłatę członkowską i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Osoby małoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 4. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

§ 9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 8 ust. 4 niniejszego statutu;
  2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
  3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
  4. korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu;
  5. korzystania – w miarę możliwości ekonomicznych Klubu – ze wsparcia materialnego na aktywność sportową;
  6. korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

§ 10

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową lub inną dla Klubu.

§ 11

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:
  1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu;
  2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu;
  3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 13

 1. Do obowiązków członków Klubu należy:
  1. czynny udział w działalności Klubu;
  2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
  3. godne reprezentowanie barw Klubu;
  4. uiszczanie składek na zasadach przyjętych uchwałą Walnego Zebrania Klubu, za wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§ 14

 1. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
  2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku umyślnego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu;
  3. nieuczestniczenia w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów;
  4. nieopłacenie składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy po upływie 14 dni od dnia dostarczenia pisemnego wezwania do uregulowania zaległości;
  5. rozwiązania się Klubu;
  6. zmiany barw klubowych przez zawodnika na podstawie obowiązujących przepisów, ustaw oraz przepisów Polskich Związków Sportowych; zmiana ta może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań przyjętych przez zawodnika wobec Klubu;
  7. śmierci członka Klubu.
 2. Uchwałę o utracie członkostwa podejmuje Zarząd Klubu.
 3. Uchwała Zarządu, wraz z pouczeniem o prawie i sposobie odwołania – doręczana jest zainteresowanemu listem poleconym lub w inny sposób za potwierdzeniem odbioru.
 4. Doręczenia dokonywane na wskazany przez członka Klubu adres poczty internetowej uznaje się za skuteczne. Doręczenie uważa się za dokonane z chwilą przesłania przez adresata potwierdzenia odbioru listu lub z upływem tygodnia od dnia przesłania listu, przy czym za przesłanie listu uważa się przynajmniej dwukrotne jego nadanie w odstępie nie mniejszym niż 3 dni.
 5. Od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Do czasu rozpoznania – odwołania uchwała nie podlega wykonaniu.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 15

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków Klubu;
  2. Zarząd Klubu;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i jest zwoływane przez Zarząd Klubu.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek 60% ogółu członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 17

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
  1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
  4. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu;
  6. uchwalanie regulaminów wyróżnień, nagród i kar;
  7. powoływanie sekcji Klubu;
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa, tj.: zawieszenia w prawach członka, o ukaranie, skreślenia z listy członków Klubu oraz w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
  10. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 18

 1. Zarząd Klubu składa się z członków w liczbie od 3 do 5, w tym Prezesa, wybieranego w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Klubu. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Klubu. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 2. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 50% Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Klubie pracowników.
 4. Członkami Zarządu Klubu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:
  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
  3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
  4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
  5. przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, stosowanie regulaminowych wyróżnień i kar;
  6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. składanie sprawozdań z działalności Klubu;
  8. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu;
  9. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu;
  10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

§ 20

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów przy obecności, co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania. W podejmowaniu uchwał w obecności 2 członków Zarządu, przy braku jednomyślności głos decydujący ma przewodniczący posiedzenia.
 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu i w żadnym zakresie nie podlega Zarządowi Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu;
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 22

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich 3 członków uprawnionych do głosowania. W podejmowaniu uchwał w obecności 2 członków Komisji Rewizyjnej, przy braku jednomyślności głos decydujący ma przewodniczący posiedzenia Komisji.
 3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§ 23

 1. Członkostwo w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
  2. ustania członkostwa w Klubie;
  3. zrzeczenia się udziału w organach statutowych Klubu;
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.
 2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 24

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych, Zarząd Klubu może przyznawać wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu a uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 25

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia;
  2. nagany;
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy;
  4. skreślenie z listy członków Klubu.
 2. Zawieszenie lub skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień Statutu;
  2. umyślnego działania na szkodę Klubu.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu.
 4. Uchwała Zarządu– wraz z pouczeniem o prawie i sposobie odwołania – doręczana jest zainteresowanemu listem poleconym lub w inny sposób za potwierdzeniem odbioru.
 5. Od uchwały o skreśleniu z listy członków Klubu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Do czasu rozpoznania odwołania uchwała nie podlega wykonaniu.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 26

 1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Klubu może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Dochód Klubu w całości przeznaczony jest na realizację celów określonych w niniejszym Statucie.
 4. Na fundusze Klubu składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, w tym darowizny rzeczowe;
  3. spadki i zapisy;
  4. dotacje i pomoc publiczna;
  5. dochody z majątku Klubu;
  6. wpływy z organizacji imprez sportowych;
  7. przychody z odpisu 1% podatku;
  8. wpływy z innych źródeł.

§ 27

 1. Klub nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi członkowie Klubu, członkowie organów Klubu oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. W imieniu Klubu umowy, wnioski rejestrowe, oferty, zobowiązania majątkowe, inne dokumenty i pełnomocnictwa podpisują dwaj członkowie Zarządu Klubu, przy zachowaniu zasady konieczności współdziałania.
 3. Do podpisywania pozostałych pism uprawnieni są wszyscy członkowie Zarządu jednoosobowo.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.
 4. Po zakończeniu likwidacji, likwidator składa organowi ewidencyjnemu wniosek o wykreślenie Klubu z ewidencji Klubów Sportowych.

Niniejszy jednolity tekst Statutu Klubu Sportowego ŁÓDŹ RUNNING TEAM
zawierający zmiany, przyjęto Uchwałą Nr 6/2015 z dnia 20.czerwca 2015 roku,
na 5. Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków Klubu.

Dodaj komentarz